company logo

תקנון האתר

עמותת ליגלייז

תקנון העמותה

סימן א': חברות

קבלת חברים

1.(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה. האסיפה הכללית רשאית, ברוב חבריה, להורות על צירוף חבר לעמותה בניגוד לעמדת הועד.

זכויות וחובות של חבר

2.(א) חבר העמותה זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית מיום קבלתו לעמותה;

בחלוף 3 חודשים מיום הצטרפותו זכאי חבר העמותה לבחור בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;

בחלוף 6 חודשים מיום הצטרפותו לעמותה הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות

3.(א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שבוע ימים מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

(4) החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

4. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני או תכנות להעברת מסרים כגון וואטסאפ אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום או כתובת הדואר האלקטרוני שלו בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

זמן ומקום

5. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

הזמנה

6. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות שבוע מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. נושא שלא יצויין בסדר היום לא יידון באסיפה אלא אם חבר ועד/מנכ"ל/רוב בעמותה מעוניינים לדון בנושא.

6.א. הודעות לחברים תשלחנה בדואר רגיל ו/אלקטרוני/תכנות להעברת מסרים כגון וואטסאפ לפחות עשרה שבוע ימים מראש. הודעות תיראנה כנשלחות כדין אם מוענו לפי הכתובת הרשומה בפנקס החברים.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

7. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

7א. האסיפה הכללית רשאית לשנות את התקנון, שם ומטרות העמותה ובלבד שבהזמנה לאסיפה צויין הדבר מפורשות בסדר היום, וההחלטה בדבר שינוי נתקבלה באסיפה ברוב של שני שלישים מן הנוכחים.

מנין

8. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

חברי העמותה יוכלו לקיים ישיבות דיגיטלית על בסיס תכנות ייעודיות לניהול שיחות ובלבד שכולם רואים ושומעים זה את זה.

(ב) לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תיפתח האסיפה במנין הקיים, ללא צורך בהזמנה נוספת.

יושב ראש ומזכיר

9. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

החלטות

10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

פרוטוקול

11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

מספר החברים

12. מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

תקופת הכהונה

13.(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

(ג) חבר ועד שנעדר מ-3 ישיבות ברצף יראו אותו כאילו התפטר מתפקידו.

השלמת הועד

14.(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות הועד

15. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות

16. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

פרוטוקול

17. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

זכות הייצוג

18. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו, ומבין חברי עמותה או נושאי המשרה בעמותה, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

תחולת הוראות

19. הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

הקמת סניפים וארגונם

20. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

העברת נכסים עודפים

21. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים. יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת המס, ולא יחולקו בין חבריה

סימן ז': שונות.

22. "נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה."

© זכויות יוצרים 2022. כל הזכויות שמורות לעמותת ליגלייז lglz.org.il | בניית אתרים Zohar Development