company logo

שקיפות ותקציב

עמותת ליגלייז

השקיפות היא חשובה

היא בעצם מקור הכוח הגדול שלנו כציבור, בעזרת הדדיות ושיתופיות ננצח את הענקיות עם תקציבים מנופחים והידיים הנלחצות ללא ידיעתנו!

אם יש חברות בעלות אינטרס צר כמו חברות תרופות או טבק למשל, הפועלות מאחורי הקלעים כדי להשיג מבוקשן,

אנחנו לעומתן מקדמים את האינטרס הציבורי ואין לנו מה להסתיר!

לכן, חשוב לנו שבין אם אתם מלווים אותנו כבר שנים או שוקלים להצטרף לראשונה,

שתדעו שזו היא לא עוד עמותת מכבסת כספים אלא פעילות למען לגליזציה של קנאביס ואסדרת השוק בצורה נכונה ולאלתר.


כדי לייצר תרבות עשירה עם הסברה ומידת השתתפות נאותה אנו מתכוונים לרתום ולכלול בפועלנו כמה שיותר ספקיות קנאביס, חנויות מוצרי צריכה, קהילות ואזרחים יחד איתנו בתהליך וחשוב לנו לקבל את ברכתכם, שאנו ממשיכים לצעוד בדרך הנכונה ובזכות שיתופי הפעולה הרבים שיצרנו וניצור,

נגביר את החשיפה לפעילות העמותה שתניב לנו עוד הסברה, מעורבות ואחדות קהילתית ולחץ ממוקד על חברי הכנסת ומשרדי הממשלה לטובת השינוי המתבקש בחוק באופן מידי. עזרו לנו להעיף את הצמח באוויר!

ליגלייז הינה עמותה רשומה ומספרה 580723948

עמותת ליגלייז

מסמכים פורמאליים לעמותה שלנו

אישור רשמי של ייסוד העמותה

תקנון עמותת ליגלייז

סימן א': חברות

קבלת חברים

1.(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה. האסיפה הכללית רשאית, ברוב חבריה, להורות על צירוף חבר לעמותה בניגוד לעמדת הועד.

זכויות וחובות של חבר

2.(א) חבר העמותה זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית מיום קבלתו לעמותה;

בחלוף 3 חודשים מיום הצטרפותו זכאי חבר העמותה לבחור בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;

בחלוף 6 חודשים מיום הצטרפותו לעמותה הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות

3.(א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שבוע ימים מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

(4) החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

4. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני או תכנות להעברת מסרים כגון וואטסאפ אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום או כתובת הדואר האלקטרוני שלו בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

זמן ומקום

5. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

הזמנה

6. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות שבוע מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. נושא שלא יצויין בסדר היום לא יידון באסיפה אלא אם חבר ועד/מנכ"ל/רוב בעמותה מעוניינים לדון בנושא.

6.א. הודעות לחברים תשלחנה בדואר רגיל ו/אלקטרוני/תכנות להעברת מסרים כגון וואטסאפ לפחות עשרה שבוע ימים מראש. הודעות תיראנה כנשלחות כדין אם מוענו לפי הכתובת הרשומה בפנקס החברים.

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

7. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

7א. האסיפה הכללית רשאית לשנות את התקנון, שם ומטרות העמותה ובלבד שבהזמנה לאסיפה צויין הדבר מפורשות בסדר היום, וההחלטה בדבר שינוי נתקבלה באסיפה ברוב של שני שלישים מן הנוכחים.

מנין

8. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

חברי העמותה יוכלו לקיים ישיבות דיגיטלית על בסיס תכנות ייעודיות לניהול שיחות ובלבד שכולם רואים ושומעים זה את זה.

(ב) לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תיפתח האסיפה במנין הקיים, ללא צורך בהזמנה נוספת.

יושב ראש ומזכיר

9. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

החלטות

10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

פרוטוקול

11. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

מספר החברים

12. מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

תקופת הכהונה

13.(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

(ג) חבר ועד שנעדר מ-3 ישיבות ברצף יראו אותו כאילו התפטר מתפקידו.

השלמת הועד

14.(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות הועד

15. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות

16. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

פרוטוקול

17. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

זכות הייצוג

18. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו, ומבין חברי עמותה או נושאי המשרה בעמותה, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

תחולת הוראות

19. הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

הקמת סניפים וארגונם

20. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

העברת נכסים עודפים

21. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים. יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת המס, ולא יחולקו בין חבריה

סימן ז': שונות.

22. "נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה."

מאגר מידע שיתופי

מחלות שקנאביס מסייע להתמודד איתן

אין חכם כבעל חוכמת ההמונים!

ביחד נאסוף מידע אודות המחלות השונות שקנאביס מעניק להן מזור, מאפשר חיים לצד המחלה ואף תורם להחלמה מהן.

באזור זה תוכלו לרשום את המחלות שאתם מכירים שקנאביס עוזר לטיפולן לצד העלאת מחקרים חדשים וישנים מהארץ והעולם המגבים טענותינו, ניצור עם הזמן מאגר מידע שיוכל לשמש את כולנו באופן חופשי, שכל אדם ששוקל לערער על כך שקנאביס עוזר לריפוי מחלה מסוימת נוכל לשלוח אותו לכאן בחיוך מעט זחוך שהאמת לצידנו ואף כבר נחקרה ואותם מזלזלים פשוט יגלו בבורותם שלא הכירו בה עד היום. 

זה נכון, רב הנסתר על הגלוי וכל יום שעובר מגלים פלאים חדשים אודות הקנאביס ותועלותיו וכיצד יכול להשפיע על גופנו והמערכת כולה אך קצרה היריעה מלשים ידינו על כל מאמר ומחקר שמתפרסם ולכן אנחנו צריכים את עזרתכם ומזמינים אתכם לחלוק במידע שאתם קוראים ונחשפים אליו.

חשוב שהידע הנצבר יהיה מהימן ולא מוטל בספק אז לפני העלאת תכנים וודאו שהאתר או החברה שביצעו או פרסמו את הידיעה על מחקר חדש, אכן אמיתית. אם אתם לא יודעים מוזמנים לשאול.

להעלאת המסמך

העלאת מסמך חדש

נא להזין את הפרטים שלך למטה, ולהעלות את המסמך בשדה המתאים

שם מלא(חובה)
סוגי קבצים מורשים: xlsx, docx, txt, xls, pdf, Max. file size: 15 MB.

עמותת ליגלייז

שואפים להשיג ב-2023

לצד הסקפטיות האוחזת את התחום הקנאביס בשנים האחרונות והמצוקה הכלכלית הנגרמת בהיעדר אסדרתו, אנו מאמינים כי צפוי להגיע שינוי משמעותי בענף כבר בשנה הקרובה ובונים תשתית לקראת הצעד המיוחל, אנחנו יודעים שדברים יעשו בהדרגה ואף בשמרנות מצד הממשלה אך החלטה אחת יכולה לשנות את כל חוקי המשחק ונפעל כדי לקרב את בואה ושתבוא עלינו לטובה!

-מעבר לשיטת מרשמים ע"פ רופא מומחה במקום קבלת רישיון והכנסת מאות אלפי מטופלי קנאביס חדשים שיהיו זכאים לליווי וטיפול הולמים

-ייצוג בוועדות הכנסת ותקשורת מול משרדי הממשלה השונים כגון משרד המשפטים לשינוי התקינה וביטול הקנסות, משרד הבריאות לשינוי התוויות, קטגוריות ומתודות הננקטות כיום, מול המשרד לבטחון פנים להפסקת היבוא ושינוי בתקנות האכיפה על קנאביס ועוד

-קידום והטמעת מערכי חינוך והסברה, הן לציבור והן לנותני השירות הציבוריים

-רתימת קהלים נוספים וגדולים יותר מכל דת, עדה, מגזר ומין, כולנו אוהבים את הצמח ואנו רוצים שכולם יקחו חלק בהצלחה

-גיוס תקציב למען הרחבת פעילות הכוללת קמפיינים דיגיטליים, לובינג ויח"צ עצימים ומקצועיים


רוצה לעזור לנו במימון ולתרום לפיתוח נושא התקשורת ויחסי הציבור של העמותה כדי שישמעו יותר על קנאביס ותועלותיו הרבות בערוצי החדשות השונים?

באנו להתפרע

סכום פתוח


טוב פה אמרנו.. נתפרע! בטוח יש תומכי קנאביס כמונו ואף גדולים מאיתנו ויתכן וחלקם גם כבר מבוססיםי כלכלית מאיתנו ופשוט אוהבים את פרטיותם ולצרוך קנאביס לעצמם בפנאן.

עזרו לנו לאפשר לכל אזרחי ישראל לטפל בעצמם בעזרת קנאביס


חודשי

₪7


אם תהפכו את הספרות 710 ייצא OIL (שמן). נכון 7₪ בחודש זה לא המון אבל אם הרבה א.נשים יעזרו לשמן את המערכת נוכל כחלק מהשאיפה שלנו כעמותה, באמת לייצג ציבור שלם! מבלי להכביד בכיס, שתחוו ערך רב מפועלנו, עוד הרבה לפני הלגליזציה וגם אחריה


כולנו כאן תומכים בהסדרת שוק הקנאביס בישראל. אנחנו הציבור מקבלי ההחלטות! אך בשביל ליישם אג'נדה ירוקה שתהוו חיים אלטרנטיביים, בריאים יותר ופחות תלויים עלינו לפעול!!

הצטרפו למפגשי הקהילה הצומחת שלנו

מפגשי ליגלייזמגייסים צוות חדש לעמותה

תאריך: 16.01.23 בשעה: 21:00

רשמו ביקורת בעמוד הפייסבוק שלנו עם ⭐⭐⭐⭐⭐

וגם אתם תופיעו פה כחלק מאיתנו! תכתבו כמה מילים על תמיכתכם בלגליזציה, איך קנאביס עוזר לכם או לסובבים אתכם.

נותנים בראש ברשת החברתית

יש בך אהבה לקנאביס? 💚

קהיליגלייז

הצטרפו אלינו לקהילה

© זכויות יוצרים 2022. כל הזכויות שמורות לעמותת ליגלייז lglz.org.il | בניית אתרים Zohar Development