company logo

בקשה לרישיון להחזקה ולשימוש בקנביס רפואי

האם הבקשה תוגש לרופא המוסמך להנפיק רישיון?

  • בקשה מרופא מומחה שאינו מוסמך להנפיק רישיון
  • בקשה מרופא מומחה המוסמך להנפיק רישיון
בקשה מרופא מומחה שאינו מוסמך להנפיק רישיון
מי יכול להגיש את הבקשה

רופאים מומחים בקהילה – שאינם מוסמכים להנפיק רישיון לקנביס רפואי, יכולים להגיש בקשה לרישיון ליחידה לקנביס רפואי (יק"ר) עבור מטופליהם, בהתאם לנוהל רישיונות שימוש בקנביס (106).

הבקשה תוגש על-ידי רופא מומחה בתחום המחלה, שבגללה מומלץ הטיפול בקנביס.

בקשות מרופא משפחה לא תאושרנה.

איך מגישים את הבקשה

לתשומת ליבכם:

הרופא יצרף לבקשה כל מידע רפואי נוסף, שלדעת הרופא המומחה יכול לסייע בקבלת ההחלטה, או מעיד על מיצוי אפשרויות טיפול מקובלות אחרות.

איך מגישים את הבקשה

מטופלים שמעוניינים להגיש בקשה לרישיון, ייגשו לרופא מומחה על-פי בחירתם שיגיש את הבקשה עבורם.

הרופא ימלא את טופס הבקשה לקבלת רישיון להחזקה ולשימוש בקנביס ויגיש אותה בצירוף המסמכים הנדרשים באופן מקוון, על-פי ההנחיות.

הרופא מחויב למלא את הפרטים הבאים, לצורך קבלת עדכונים, בקשה להשלמת מסמכים וקבלת הרישיון:

מספר טלפון סלולרי וכתובת דואר אלקטרוני של המטופלים.

כתובת דואר אלקטרוני של הרופא.

לתשומת ליבכם:

טיפול בפנייה יתאפשר רק לאחר קבלת כל החומר הנדרש ביחידה לקנביס רפואי (יק"ר).

זמן הטיפול בבקשה: עד שלושה חודשים מהגשת הבקשה במלואה.

יש לצרף מסמכים מסוג PDF בלבד.

המשך טיפול בבקשה

1. עם קליטת הבקשה במערכת, יישלח קישור למטופלים שבאמצעותו יוכלו לבצע פעולות מנהליות. למשל: השלמת מסמכים, הוספה או שינוי של מיופה כח ועוד, ללא צורך לחזור לרופא.

2. הבקשות הנקלטות ביחידה לקנביס רפואי (יק"ר) מועברות לעיון ולבחינת הרופאים מצוות היחידה לקנביס רפואי (היק"ר), המוגדרים כ"מנהלים" לפי פקודת הסמים המסוכנים, ובידיהם הסמכות להתיר החזקה ושימוש בקנביס רפואי.

3. הבקשות תיבחנה בהתאם למידע הרפואי שהוגש ובהתאם להתוויות הרפואיות המוכרות בנוהל רישיונות לשימוש בקנביס (106).

4. אם המטופלים יידרשו להשלים מסמכים, תועבר אליהם בקשה להשלמה באמצעות מסרון ודואר אלקטרוני.

5. עבור בקשות שאושרו יונפק רישיון להחזקה ושימוש בקנביס רפואי.

6. רישיונות אלו יועברו בדואר אלקטרוני ישירות אל המטופלים, עם העתקים לרופאים המטפלים.

7. עם קבלת הרישיון, יוכלו המטופלים לרכוש את הקנביס הרפואי באחד מבתי המרקחת המורשים למכור.

הערות
בקשה מרופא מומחה המוסמך להנפיק רישיון
מי יכול להגיש את הבקשה

מטופלים יכולים לגשת לרופאים מומחים שהוסמכו ויכולים להנפיק רישיון להחזקה ולשימוש בקנביס רפואי, בעלות של ביקור במרפאת חוץ.

מטופלים אונקולוגים יכולים לקבל את השירות במחלקות האונקולוגיות, שבבתי החולים המאפשרים זאת.

איך מגישים את הבקשה

מטופלים שמעוניינים להגיש בקשה לרישיון, יפנו לאחד מהרופאים המומחים שהוסמכו להנפיק רישיון.

הטיפול בבקשה יתבצע בזמן הביקור – רופאים מומחים מוסמכים הממליצים למטופלים על שימוש בקנביס רפואי, ינפיקו עבורם רישיון בביקור עצמו.

לתשומת ליבכם

רופאים מוסמכים ינפיקו את הרישיון בביקור במסגרת הרפואה הציבורית בלבד, ואינם יכולים להנפיק רישיון בביקור במסגרת שירות רפואה פרטי (שר"פ).

עם קבלת הרישיון יוכלו המטופלים לרכוש את הקנביס הרפואי, באחד מבתי המרקחת המורשים למכור קנביס רפואי.

© זכויות יוצרים 2022. כל הזכויות שמורות לעמותת ליגלייז lglz.org.il | בניית אתרים Zohar Development